Voorwaarden voor catering door 'Roeland en Piet' te Amsterdam

 

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 'Roeland en Piet' en een opdrachtgever waarop 'Roeland en Piet' deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan 'Roeland en Piet' opdracht geeft tot het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.

Van het in deze voorwaarden bepaalde kan alleen schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij de afwijkingen zijn overeengekomen.

'Roeland en Piet' is bevoegd bij de uitvoering van een overeenkomst met opdrachtgever gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige voorwaarden.

Op al onze overeenkomsten zijn de laatste Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Dit zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven hun diensten verlenen en overeenkomsten sluiten. 

 

Artikel 2. Uitvoering en overeenkomst

De uitvoering van de overeenkomst door 'Roeland en Piet' is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het feest, vergadering, bruiloft, evenement of andere cateringactiviteit, de opgegeven omstandigheden en aantallen. Opdrachtgever is gehouden alle door 'Roeland en Piet' verlangde gegevens en informatie te verstrekken, evenals alle overige gegevens en informatie die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst door 'Roeland en Piet'. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan 'Roeland en Piet' verstrekte gegevens en informatie.

Indien 'Roeland en Piet' bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door opdrachtgever te verstrekken informatie, kan opdrachtgever 'Roeland en Piet' niet aansprakelijk stellen voor het tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen, zolang opdrachtgever niet alle van belang zijnde informatie c.q. niet de juiste informatie heeft verstrekt.

Ingeval 'Roeland en Piet' goederen, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever, zijn deze goederen vanaf het moment van aflevering voor risico van de opdrachtgever.

Ingeval 'Roeland en Piet' goederen, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever heeft opdrachtgever 2 uur garantie op de kwaliteit van de goederen (eten en/of drinken), vanaf het moment van aflevering, op voorwaarde dat de goederen worden opgeslagen en behandeld volgens de instructies van 'Roeland en Piet'.

Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever goederen (eten en/of drinken) van 'Roeland en Piet' van de locatie meenemen, is dat voor eigen rekening en risico van opdrachtgever en/of zijn gasten.

De genoemde offerte is gebaseerd op het opgeven aantal personen, de locatie en de opgegeven tijdsplanning. Wijzigingen hierin kunnen invloed hebben op de door ons opgegeven offerte.

Alle glaswerk, serviesgoed, linnengoed, warmhoudboxen/bakken, serveerschalen, opschepgerij en andere door 'Roeland en Piet' ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen blijven eigendom van 'Roeland en Piet'.

Indien goederen van 'Roeland en Piet' achterblijven op de locatie, is opdrachtgever verplicht deze goederen aan 'Roeland en Piet' te retourneren. Schade aan of verlies van deze non-consumptieve goederen veroorzaakt door opdrachtgever en/of zijn gasten, wordt door 'Roeland en Piet' tegen kostprijs aan opdrachtgever doorberekend.

Daarnaast zijn wij genoodzaakt alle kosten voor verhuurartikelen door te belasten.

 

Artikel 3. Prijzen

Indien 'Roeland en Piet' en opdrachtgever zijn overeengekomen dat 'Roeland en Piet' ten behoeve van zijn opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt zijn prijzen, dan is 'Roeland en Piet' gerechtigd de nieuw geldende prijzen door te berekenen aan zijn opdrachtgever.

Prijsverhogingen voortvloeiende uit wijzigingen in en/of aanvullingen van de opdracht door opdrachtgever zijn voor rekening van opdrachtgever.

Een prijsverhoging geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

De betaling van een eventuele meerprijs dient plaats te vinden tegelijk met de betaling van (de laatste termijn van) de hoofdsom.

Opdrachtgever is gerechtigd tot uiterlijk 7 dagen voor uitvoering van de overeenkomst door 'Roeland en Piet', wijzigingen aan te brengen in de overeengekomen aantallen personen en/of te leveren goederen of uit te voeren diensten of dieetwensen, met dien verstande dat de aan te brengen wijzigingen maximaal 10% mogen zijn (meer of minder) van de reeds overeengekomen aantallen personen en/of te leveren goederen of uit te voeren diensten.

Alle wijzigingen die na 7 dagen voorafgaand aan de geplande cateringsdatum worden doorgegeven zullen, in verband met inkoop en personeelsplanning, volledig worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Prijsverhogingen voortvloeiende uit wijzigingen in en/of aanvullingen van de opdracht door opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 4. Annulering

Opdrachtgever is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij deze tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Bij een annulering van de bevestigde offerte zullen aan de hand van de termijn tot aan de reserveringsdatum annuleringskosten inrekening gebracht worden:

Bij annulering meer dan 1 maanden voor het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst is opdrachtgever niet gehouden enige vergoeding aan 'Roeland en Piet' te betalen.

Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 25% van de totaalsom aan 'Roeland en Piet' te betalen.

Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 50% van de totaalsom aan 'Roeland en Piet' te betalen.

Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 100% van de totaalsom aan 'Roeland en Piet' te betalen.

Annulering dient schriftelijk te geschieden. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag waarop de schriftelijke annulering 'Roeland en Piet' heeft bereikt. Aan een mondelinge annulering kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

 

Artikel 5. Betaling

Na de opdrachtbevestiging dient er 50% vooruit betaald te worden door de opdrachtgever aan 'Roeland en Piet'.

De voorschotnota dient uiterlijk 1 week voor het evenement voldaan te zijn. Als dit niet het geval is kunnen wij niet overgaan tot uitvoering van de catering. Bij opdrachten groter dan €1.000,- dient het voorschot uiterlijk 2 weken voor het evenement voldaan te zijn.

De overige 50% van de nota dient uiterlijk 1 week na de datum van de geleverde goederen betaald te worden.

Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft van het openstaande achteraf te betalen 50% van de nota, geldt een maximale verleningstermijn van 14 dagen om alsnog te betalen. Indien de klant in gebreke is dan moet hij aan 'Roeland en Piet' alle op de inning vallende kosten vergoeden. De buitengerechtelijke inningskosten worden in rekening gebracht volgens de wet.

 

Artikel 6. Reclame

De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de goederen opdrachtgever ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende diensten zijn verricht. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Bij klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren dient opdrachtgever deze binnen 2 uur na levering aan 'Roeland en Piet' te melden, zodat 'Roeland en Piet' de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht te controleren en indien mogelijk te verhelpen. Indien de opdrachtgever de geleverde goederen niet volgens de instructies van 'Roeland en Piet' betreffende opslag en behandeling heeft behandeld, dan vervalt de mogelijkheid tot reclameren

 

Artikel 7. Ontbinding

Indien opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is 'Roeland en Piet' gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.